Regulamin konkursu: “Zdrajca” w Kinie Muranów 9-12.03.2020

 1. Konkurs (“Konkurs”) i strona internetowa, na której zamieszczono niniejszy regulamin (“Warunki”) i do których mają zastosowanie, są zarządzane przez Sundance Channel (UK) Limited firmę utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą przy 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, w Wielkiej Brytanii, w imieniu jednego lub kilku jej Podmiotów Powiązanych (zgodnie z definicją podaną w punkcie 4 poniżej).
 2. Konkurs jest otwarty od 9.03.2020 od 11:00 do 12.03.2020 do godziny 12:00 (“Okres konkursu”).
 3. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać dostarczone nie później niż 12.03.2020 o 11:59 (“Data zamknięcia”). Zgłoszenia otrzymane po Dacie Zamknięcia nie będą przetwarzane.
 4. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich mieszkańców Polski, z wyłączeniem pracowników SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED, jej członków, spółek zależnych, stowarzyszonych lub spółek macierzystych (lub ich najbliższych rodzin) i / lub innych osób związanych z zarządzaniem Konkursem.
 5. Biorąc udział w Konkursie, wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin, a każdy uczestnik, który nie przestrzega któregokolwiek z wymienionych w nim warunków, może zostać zdyskwalifikowany decyzją SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED.
 6. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest konieczny żaden zakup.
 7. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie, poprzez udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym na fanpage’u SundanceTV Polska na Facebooku.
 8. Wpisy nie mogą zawierać języka lub obrazów, które można w uzasadniony sposób uznać za nieprzyzwoite lub obraźliwe, ani nie mogą być zniesławiające, znieważające lub skierowane przeciwko dobrej reputacji SCL, kanału telewizyjnego Sundance TV (“Kanał”) lub jakiegokolwiek innego kanału lub kanału usługowego obsługiwanego przez AMCNI lub przez partnerów czy jakiekolwiek inne osoby. Wszelkie zgłoszenia, które SCL według własnego wyłącznego uznania uzna za naruszające niniejsze postanowienie, zostaną usunięte, a SCL zastrzega sobie wszelkie inne prawa i środki prawne, które ma do dyspozycji w odniesieniu do każdego wpisu łamiącego prawo.
 9. Wielokrotne zgłoszenia do Konkursu są niedozwolone. Spamerzy zostaną zdyskwalifikowani.
 10. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zaginione, nieczytelne, niekompletne lub zmienione, a wszystkie takie zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Po Dacie Zamknięcia nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przez Internet nie jest dowodem wzięcia udziału i nie stanowi potwierdzenia zgłoszenia.
 11. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED zastrzega sobie prawo do publicznego udostępnienia wygrywającego wpisu.
 12. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodwołalne zezwolenie SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED na wykorzystywanie i / lub reprodukowanie ich wpisów bezterminowo w dowolny sposób, przez dowolne media, na wszystkich terytoriach na całym świecie, w tym m.in. na antenie lub online i do innych celów marketingowych.
 13. Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie oraz nie zostali w żaden sposób zdyskwalifikowani zgodnie z niniejszymi Warunkami (“Uprawnieni uczestnicy”) przejdą do procesu selekcji zarządzanego przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED.
 14. Zwycięzcami zostaną 3 osoby wybrane przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED na podstawie oceny odpowiedzi konkursowej spośród wszystkich Uprawnionych Uczestników (“Zwycięzcy”).
 15. Zwycięzcy wygrywają następującą nagrodę: podwójny bilet na seans filmu “Zdrajca” w Kinie Muranów przy ul. Andersa 5, 00-147 Warszawa, do zrealizowania w dniach 13.03 – 2.04.2020.
 1. Każdy ze Zwycięzców zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku i będzie zobowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji, w tym (ale nie wyłącznie) kontaktowego numeru telefonu w ciągu 7 dni od skontaktowania się z nim. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uprawnionemu Uczestnikowi, jeśli przekazanie danych nie zostanie dokonane w wymaganym terminie.
 2. Nagroda jest nieprzenoszalna i niewymienna. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED może zastąpić Nagrodę alternatywą o takiej samej lub porównywalnej wartości, jeśli według własnego uznania uzna to za konieczne.
 3. Decyzja SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja na ten temat.
 4. Szanse na wygraną zależą od liczby zakwalifikowanych zgłoszeń.
 5. Nagroda nie zawiera niczego poza tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. W celu uniknięcia wątpliwości: Nagroda wyraźnie wyklucza koszty podróży w celu odebrania nagrody, a żywność i napoje nie są uwzględniane w ramach Nagrody. Nagroda może podlegać warunkom strony trzeciej, za które SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, nazwisko i kraj pochodzenia uczestnika odpowiedzialnego za zwycięski zapis można uzyskać, pisząc do SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED na adres wskazany w ust. 1 (powyżej) do jednego miesiąca po Dacie Zamknięcia, załączając samodzielnie zaadresowaną kopertę zwrotną.
 7. Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik zgadza się na „przetwarzanie” swoich „danych osobowych” (zgodnie z definicją tych warunków w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679) (“RODO”) przez SCL i podmioty stowarzyszone do celów zarządzania Konkursem i marketingiem Usług zgodnie z: (i) polityką prywatności danych AMC Networks International UK, której kopia jest dostępna tutaj i która od czasu do czasu może zostać uaktualniona http://uk.amc.com/privacy-policy; oraz (ii) obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych, wchodzącym w życie od dnia 25 maja 2018 r. oraz bez ograniczeń, RODO.
 8. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 22, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku, kraju i / lub ich wizerunków w materiałach reklamowych i wydarzeniach związanych z Konkursem i / lub Usługą. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących zaufania wobec uczestników.
 9. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 22, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na umieszczenie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku i kraju na stronie internetowej obsługiwanej przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED lub Partnera, a także na antenie, po Dacie Zamknięcia na czas określony przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED według własnego uznania.
 10. Uczestnicy potwierdzają, że zrozumieli, iż daty jakichkolwiek wydarzeń organizowanych przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED nie mogą zostać zmienione.
 11. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED jest uprawniona do rozwiązania lub modyfikacji niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie.
 12. Z wyjątkiem odpowiedzialności za: (i) obrażenia ciała lub śmierć w wyniku zaniedbania lub śmierci personelu, agentów lub podwykonawców (jeżeli istnieją); lub (ii) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED i jej Podmioty stowarzyszone wykluczają, o ile zezwala na to prawo, wszelką odpowiedzialność związaną z Konkursem i Nagrodą przyznaną lub nieprzyznaną w związku z Konkursem.
 13. Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z tego.

Ostatnie wpisy / Ostatnie wpisy na blogu