Regulamin konkursu: SundanceTV Polska x 27. EnergaCAMERIMAGE Festival – 23-29 października 2019

 1. Konkurs (“Konkurs”) i strona internetowa, na której zamieszczono niniejszy regulamin (“Warunki”) i do których mają zastosowanie, są zarządzane przez Sundance Channel (UK) Limited (“SCL”), firmę utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą przy 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, w Wielkiej Brytanii.
 2. Konkurs jest otwarty od 17:30 CET ŚRODA, 23.10.2019 do 12:00 CET WTOREK, 29.10.2019 (“Okres konkursu”).
 3. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać dostarczone nie później niż 11:59:59 CET we WTOREK, 29.10.2019 (“Data zamknięcia”). Zgłoszenia otrzymane po Dacie Zamknięcia nie będą przetwarzane.
 4. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich mieszkańców Polski, z wyłączeniem pracowników SCL, jej członków, spółek zależnych, stowarzyszonych lub spółek macierzystych (lub ich najbliższych rodzin) i / lub innych osób związanych z zarządzaniem Konkursem.
 5. Biorąc udział w Konkursie, wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin, a każdy uczestnik, który nie przestrzega któregokolwiek z wymienionych w nim warunków, może zostać zdyskwalifikowany decyzją SCL.
 6. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest konieczny żaden zakup.
 7. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie, poprzez:
  • odwiedzenie profilu SundanceTV Polska na Facebooku; i
  • opublikowanie pełnej odpowiedzi na pytanie konkursowe: ‘DLACZEGO TO WŁAŚNIE TY POWINIENEŚ/POWINNAŚ OTRZYMAĆ WEJŚCIÓWKĘ?’ (“Pytanie”) w sekcji komentarzy do posta konkursowego na Facebooku.
 1. Wpisy nie mogą zawierać języka lub obrazów, które można w uzasadniony sposób uznać za nieprzyzwoite lub obraźliwe, ani nie mogą być zniesławiające, znieważające lub skierowane przeciwko dobrej reputacji SCL, kanału telewizyjnego Sundance TV (“Kanał”) lub jakiegokolwiek innego kanału lub kanału usługowego obsługiwanego przez AMCNI lub przez partnerów czy jakiekolwiek inne osoby. Wszelkie zgłoszenia, które SCL według własnego wyłącznego uznania uzna za naruszające niniejsze postanowienie, zostaną usunięte, a SCL zastrzega sobie wszelkie inne prawa i środki prawne, które ma do dyspozycji w odniesieniu do każdego wpisu łamiącego prawo.
 2. Wielokrotne zgłoszenia do Konkursu są niedozwolone. Spamerzy zostaną zdyskwalifikowani.
 3. SCL nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zaginione, nieczytelne, niekompletne lub zmienione, a wszystkie takie zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Po Dacie Zamknięcia nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przez Internet nie jest dowodem wzięcia udziału i nie stanowi potwierdzenia zgłoszenia.
 4. SCL zastrzega sobie prawo do publicznego udostępnienia wygrywającego wpisu.
 5. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodwołalne zezwolenie SCL na wykorzystywanie i / lub reprodukowanie ich wpisów bezterminowo w dowolny sposób, przez dowolne media, na wszystkich terytoriach na całym świecie, w tym m.in. na antenie lub online i do innych celów marketingowych.
 6. SCL wybierze dwóch uczestników (“Zwycięzcy”), którzy kwalifikują się zgodnie z niniejszymi Warunkami i którzy udzielą najlepszej odpowiedzi na Pytanie (określone przez SCL).
 7. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni przez SCL o 13:00 CET we WTOREK, 29.10.2019.
 8. Każdy ze Zwycięzców otrzyma 2 karty wstępu na 27. edycję Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE, który odbędzie się w dniach 9-16.11.2019 w Toruniu (“Nagroda”).
 9. Z zastrzeżeniem poniższej klauzuli 23, każdy ze Zwycięzców zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku i otrzyma link rejestracyjny do strony edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE, gdzie każdy ze Zwycięzców oraz osoby towarzyszące będą zobowiązane do zarejestrowania się w ciągu 24 godzin od skontaktowania się z nim. SCL zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uprawnionemu Uczestnikowi, jeśli Zwycięzca nie zarejestruje się w wymaganym terminie.
 10. Nagroda jest nieprzenoszalna i niewymienna. SCL może zastąpić Nagrodę alternatywą o takiej samej lub porównywalnej wartości, jeśli według własnego uznania uzna to za konieczne.
 11. Decyzja SCL jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja na ten temat.
 12. Szanse na wygraną zależą od liczby zakwalifikowanych zgłoszeń.
 13. Nagroda nie zawiera niczego poza tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. Nagroda może podlegać warunkom strony trzeciej (np. Facebooka), za które SCL nie ponosi odpowiedzialności. W celu uniknięcia wątpliwości: Nagroda wyraźnie wyklucza koszty podróży w celu odebrania nagrody, a żywność i napoje nie są uwzględniane w ramach Nagrody.
 14. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, nazwisko i kraj pochodzenia uczestnika odpowiedzialnego za zwycięski zapis można uzyskać, pisząc do SCL na adres wskazany w ust. 1 (powyżej) do jednego miesiąca po Dacie Zamknięcia, załączając samodzielnie zaadresowaną kopertę zwrotną.
 15. Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik zgadza się na „przetwarzanie” swoich „danych osobowych” (zgodnie z definicją tych warunków w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679) (“RODO”) przez SCL i podmioty stowarzyszone do celów zarządzania Konkursem i marketingiem Usług zgodnie z: (i) polityką prywatności danych AMC Networks International UK, której kopia jest dostępna tutaj i która od czasu do czasu może zostać uaktualniona http://uk.amc.com/privacy-policy; oraz (ii) obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych, wchodzącym w życie od dnia 25 maja 2018 r. oraz bez ograniczeń, RODO.
 16. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 23, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku, kraju i / lub ich wizerunków w materiałach reklamowych i wydarzeniach związanych z Konkursem. SCL nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących zaufania wobec uczestników.
 17. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 23, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na umieszczenie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku i kraju na stronie internetowej obsługiwanej przez SCL, a także na antenie, po Dacie Zamknięcia na czas określony przez SCL według własnego uznania.
 18. Uczestnicy potwierdzają, że zrozumieli, iż daty jakichkolwiek wydarzeń organizowanych przez SCL nie mogą zostać zmienione.
 19. SCL jest uprawniona do rozwiązania lub modyfikacji niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie.
 20. Z wyjątkiem odpowiedzialności za: (i) obrażenia ciała lub śmierć w wyniku zaniedbania lub śmierci personelu, agentów lub podwykonawców (jeżeli istnieją); lub (ii) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, SCL wyklucza, o ile zezwala na to prawo, wszelką odpowiedzialność związaną z Konkursem i Nagrodą przyznaną lub nieprzyznaną w związku z Konkursem.
 21. Ostateczną wersją niniejszego regulaminu jest wersja w języku angielskim.
 22. Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z tego.

Ostatnie wpisy / Ostatnie wpisy na blogu