Regulamin konkursu: Camerimage na SundanceTV – PAŹDZIERNIK 2018

 1. Konkurs (“Konkurs”) i strona internetowa, na której zamieszczono niniejszy regulamin (“Warunki”) i do których mają zastosowanie, są zarządzane przez Sundance Channel (UK) Limited firmę utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą przy 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, w Wielkiej Brytanii, w imieniu jednego lub kilku jej Podmiotów Powiązanych (zgodnie z definicją podaną w punkcie 4 poniżej).

 

 1. Konkurs jest otwarty od 15:00 w PONIEDZIAŁEK, 22.10.2018 do 13:00 w PONIEDZIAŁEK, 29.10.2018 (“Okres konkursu”).

 

 1. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać dostarczone nie później niż 12:59:59 w PONIEDZIAŁEK, 29.10.2018 (“Data zamknięcia”). Zgłoszenia otrzymane po Dacie Zamknięcia nie będą przetwarzane.

 

 1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich mieszkańców Polski, z wyłączeniem pracowników SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED lub innych podmiotów w ramach grupy spółek AMC Networks Inc. (“Partnerzy”) (lub ich najbliższych rodzin) oraz / lub kogokolwiek związanego z administracją konkursu.

 

 1. Biorąc udział w Konkursie, wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin, a każdy uczestnik, który nie przestrzega któregokolwiek z wymienionych w nim warunków, może zostać zdyskwalifikowany decyzją SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED.

 

 1. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest konieczny żaden zakup.

 

 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie, poprzez opublikowanie pełnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w sekcji komentarzy do posta konkursowego na Facebooku.

 

 1. Wpisy nie mogą zawierać języka, który można w uzasadniony sposób uznać za nieprzyzwoity lub obraźliwy, ani nie mogą być zniesławiające, znieważające lub skierowane przeciwko dobrej reputacji SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED, kanału telewizyjnego “SundanceTV” lub jakiegokolwiek innego kanału lub kanału usługowego obsługiwanego przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED lub Partnera (“Usługi”) lub dowolną inną osobę gdziekolwiek na świecie. Wszelkie zgłoszenia, które SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED według własnego wyłącznego uznania uzna za naruszające niniejsze postanowienie, zostaną usunięte, a SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED zastrzega sobie wszelkie inne prawa i środki prawne, które ma do dyspozycji w odniesieniu do każdego wpisu łamiącego prawo.

 

 1. Wielokrotne zgłoszenia do Konkursu są niedozwolone. Spamerzy zostaną zdyskwalifikowani.

 

 1. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zaginione, nieczytelne, niekompletne lub zmienione, a wszystkie takie zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Po Dacie Zamknięcia nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przez Internet nie jest dowodem wzięcia udziału i nie stanowi potwierdzenia zgłoszenia.

 

 1. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED zastrzega sobie prawo do publicznego udostępnienia wygrywającego wpisu.

 

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodwołalne zezwolenie SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED na wykorzystywanie i / lub reprodukowanie ich wpisów bezterminowo w dowolny sposób, przez dowolne media, na wszystkich terytoriach na całym świecie, w tym m.in. na antenie lub online i do innych celów marketingowych.

 

 1. Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie oraz nie zostali w żaden sposób zdyskwalifikowani zgodnie z niniejszymi Warunkami (“Uprawnieni uczestnicy”) przejdą do procesuelekcji zarządzanego przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED.

 

 1. Zwycięzcami zostaną 2 różne osoby wybrane przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED na podstawie oceny odpowiedzi konkursowej spośród wszystkich Uprawnionych Uczestników (“Zwycięzcy”).

 

 1. Zwycięzcy wygrywają następującą nagrodę: Dwie imienne karty wstępu dla pozostałych uczestników na festiwal Camerimage 2018 odbywający się w terminie od 10 do 17 listopada 2018 w Bydgoszczy. Każda karta wstępu dla pozostałych uczestników festiwalu upoważnia do: udziału w wydarzeniach festiwalowych odbywających się w Centrum Festiwalowym – Operze Nova, tj. projekcje filmowe, konferencje prasowe, seminaria; odebrania w kasach Multikina darmowych biletów na odbywające się tam projekcje (po jednym bilecie na dowolną ilość projekcji); uczestnictwa w warsztatach filmowych; wstępu na projekcje filmowe w Kinie Orzeł; wstępu na wystawy (oprócz wernisaży); wstępu do Klubu Festiwalowego. Karta wstępu obowiązuje przez cały okres trwania festiwalu, ale nie upoważnia do wstępu na Galę Otwarcia i Zamknięcia oraz na bankiety branżowe (tylko na zaproszenia imienne). Karty wstępu będą wydawane w recepcji festiwalowej w Opera Nova od soboty 10 listopada od godziny 12.00. Do odbioru karty wstępu upoważniona jest jedynie osoba, na którą karta jest wystawiona. Przy odbiorze karty w recepcji festiwalowej prosimy podać informację, że jest to nagroda w konkursie SundanceTV..

 

 1. Każdy z Zwycięzców zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku i będzie zobowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji, w tym (ale nie wyłącznie) kontaktowego adresu e-mail w ciągu 24 godzin od skontaktowania się z nim. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uprawnionemu Uczestnikowi, jeśli przekazanie danych nie zostanie dokonane w wymaganym terminie.

 

 1. Nagroda jest nieprzenoszalna i niewymienna. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED może zastąpić Nagrodę alternatywą o takiej samej lub porównywalnej wartości, jeśli według własnego uznania uzna to za konieczne.

 

 1. Decyzja SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja na ten temat.

 

 1. Szanse na wygraną zależą od liczby zakwalifikowanych zgłoszeń.

 

 1. Nagroda nie zawiera niczego poza tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. W celu uniknięcia wątpliwości: Nagroda wyraźnie wyklucza koszty podróży w celu odebrania nagrody, a żywność i napoje nie są uwzględniane w ramach Nagrody. Nagroda może podlegać warunkom strony trzeciej, za które SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED nie ponosi odpowiedzialności.

 

 1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, nazwisko i kraj pochodzenia uczestnika odpowiedzialnego za zwycięski zapis można uzyskać, pisząc do SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED na adres wskazany w ust. 1 (powyżej) do jednego miesiąca po Dacie Zamknięcia, załączając samodzielnie zaadresowaną kopertę zwrotną.

 

 1. Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z definicją tych warunków w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679) (“RODO”) przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED i podmioty stowarzyszone do celów zarządzania Konkursem i marketingiem Usług zgodnie z: (i) polityką prywatności danych AMC Networks International, której kopia jest dostępna tutaj; oraz (ii) obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych, wchodzącym w życie od dnia 25 maja 2018 r.

 

 1. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 22, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku, kraju i / lub ich wizerunków w materiałach reklamowych i wydarzeniach związanych z Konkursem i / lub Usługą. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących zaufania wobec uczestników.

 

 1. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 22, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na umieszczenie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku i kraju na stronie internetowej obsługiwanej przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED lub Partnera, a także na antenie, po Dacie Zamknięcia na czas określony przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED według własnego uznania.

 

 1. Uczestnicy potwierdzają, że zrozumieli, iż daty jakichkolwiek wydarzeń organizowanych przez SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED nie mogą zostać zmienione.

 

 1. SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED jest uprawniona do rozwiązania lub modyfikacji niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie.

 

 1. Z wyjątkiem odpowiedzialności za: (i) obrażenia ciała lub śmierć w wyniku zaniedbania lub śmierci personelu, agentów lub podwykonawców (jeżeli istnieją); lub (ii) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, SUNDANCE CHANNEL (UK) LIMITED i jej Podmioty stowarzyszone wykluczają, o ile zezwala na to prawo, wszelką odpowiedzialność związaną z Konkursem i Nagrodą przyznaną lub nieprzyznaną w związku z Konkursem.

 

 1. Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z tego.

Ostatnie wpisy / Ostatnie wpisy na blogu