Regulamin konkursu: 28. ENERGA CAMERIMAGE LISTOPAD 2020

 1. Konkurs (“Konkurs”) i strona internetowa, na której zamieszczono niniejszy regulamin (“Warunki”) i do których mają zastosowanie, są zarządzane przez Sundance Channel (UK) Limited (“SCL”) firmę utworzoną zgodnie z prawem Anglii i Walii, z siedzibą przy 111 Salusbury Road, Londyn, NW6 6RG, w Wielkiej Brytanii, w imieniu jednego lub kilku jej Podmiotów Powiązanych (zgodnie z definicją podaną w punkcie 4 poniżej).
 1. Konkurs jest otwarty od 11:00 w dniu 06.11.2020 do 12:00 w dniu 12.11.2020 (“Okres konkursu”).
 1. Wszystkie zgłoszenia muszą zostać dostarczone nie później niż 11:59:59 AM w dniu 12.11.2020 (“Data zamknięcia”). Zgłoszenia otrzymane po Dacie Zamknięcia nie będą przetwarzane.
 1. Konkurs jest otwarty dla pełnoletnich mieszkańców Polski, z wyłączeniem pracowników SCL lub innych podmiotów w ramach grupy spółek AMC Networks Inc. (“Partnerzy”) (lub ich najbliższych rodzin) oraz / lub kogokolwiek związanego z administracją konkursu.
 1. Biorąc udział w Konkursie, wszyscy uczestnicy akceptują niniejszy regulamin, a każdy uczestnik, który nie przestrzega któregokolwiek z wymienionych w nim warunków, może zostać zdyskwalifikowany decyzją SCL.
 1. Do wzięcia udziału w Konkursie nie jest konieczny żaden zakup.
 1. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie, poprzez opublikowanie pełnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w sekcji komentarzy do posta konkursowego na Facebooku.
 1. Wpisy nie mogą zawierać języka, który można w uzasadniony sposób uznać za nieprzyzwoity lub obraźliwy, ani nie mogą być zniesławiające, znieważające lub skierowane przeciwko dobrej reputacji SCL, kanału telewizyjnego “SundanceTV” lub jakiegokolwiek innego kanału lub kanału usługowego obsługiwanego przez SCL lub Partnera (“Usługi”) lub dowolną inną osobę gdziekolwiek na świecie. Wszelkie zgłoszenia, które SCL według własnego wyłącznego uznania uzna za naruszające niniejsze postanowienie, zostaną usunięte, a SCL zastrzega sobie wszelkie inne prawa i środki prawne, które ma do dyspozycji w odniesieniu do każdego wpisu łamiącego prawo.
 1. Wielokrotne zgłoszenia do Konkursu są niedozwolone. Spamerzy zostaną zdyskwalifikowani.
 1. SCL nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zaginione, nieczytelne, niekompletne lub zmienione, a wszystkie takie zgłoszenia zostaną zdyskwalifikowane. Po Dacie Zamknięcia nie będą przyjmowane żadne zgłoszenia. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia przez Internet nie jest dowodem wzięcia udziału i nie stanowi potwierdzenia zgłoszenia.
 1. SCL zastrzega sobie prawo do publicznego udostępnienia wygrywającego wpisu.
 1. Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodwołalne zezwolenie SCL na wykorzystywanie i / lub reprodukowanie ich wpisów bezterminowo w dowolny sposób, przez dowolne media, na wszystkich terytoriach na całym świecie, w tym m.in. na antenie lub online i do innych celów marketingowych.
 1. Uczestnicy, którzy udzielą poprawnej odpowiedzi na pytanie oraz nie zostali w żaden sposób zdyskwalifikowani zgodnie z niniejszymi Warunkami (“Uprawnieni uczestnicy”) przejdą do procesu selekcji zarządzanego przez SCL.
 1. Zwycięzcami zostaną 2 różne osoby wybrane przez SCL na podstawie oceny odpowiedzi konkursowej spośród wszystkich Uprawnionych Uczestników (“Zwycięzcy”).
 1. Zwycięzcy wygrywają następującą nagrodę: 1 sztuka bilet wstępu na cały 28. festiwal Energa Camerimage.
 1. Każdy z Zwycięzców zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebooku i będzie zobowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji, w tym (ale nie wyłącznie) kontaktowego adresu e-mail w ciągu 24 godzin od skontaktowania się z nim. SCL zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody innemu Uprawnionemu Uczestnikowi, jeśli przekazanie danych nie zostanie dokonane w wymaganym terminie.
 1. Nagroda jest nieprzenoszalna i niewymienna. SCL może zastąpić Nagrodę alternatywą o takiej samej lub porównywalnej wartości, jeśli według własnego uznania uzna to za konieczne.
 1. Decyzja SCL jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja na ten temat.
 1. Szanse na wygraną zależą od liczby zakwalifikowanych zgłoszeń.
 1. Nagroda nie zawiera niczego poza tym, co zostało wyraźnie określone w niniejszym Regulaminie. W celu uniknięcia wątpliwości: Nagroda wyraźnie wyklucza koszty podróży w celu odebrania nagrody, a żywność i napoje nie są uwzględniane w ramach Nagrody. Nagroda może podlegać warunkom strony trzeciej, za które SCL nie ponosi odpowiedzialności.
 1. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, nazwisko i kraj pochodzenia uczestnika odpowiedzialnego za zwycięski zapis można uzyskać, pisząc do SCL na adres wskazany w ust. 1 (powyżej) do jednego miesiąca po Dacie Zamknięcia, załączając samodzielnie zaadresowaną kopertę zwrotną.
 1. Biorąc udział w Konkursie, każdy uczestnik zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z definicją tych warunków w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (UE) 2016/679) (“RODO”) przez SCL i podmioty stowarzyszone do celów zarządzania Konkursem i marketingiem Usług zgodnie z: (i) polityką prywatności danych AMC Networks International, której kopia jest dostępna tutaj; oraz (ii) obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych, wchodzącym w życie od dnia 25 maja 2018 r.
 1. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 22, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku, kraju i / lub ich wizerunków w materiałach reklamowych i wydarzeniach związanych z Konkursem i / lub Usługą. SCL nie przyjmuje żadnych zobowiązań dotyczących zaufania wobec uczestników.
 1. Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli 22, przystępując do Konkursu, każdy uczestnik dodatkowo wyraża zgodę na umieszczenie całości lub części swojego imienia i nazwiska, ich wieku i kraju na stronie internetowej obsługiwanej przez SCL lub Partnera, a także na antenie, po Dacie Zamknięcia na czas określony przez SCL według własnego uznania.
 1. Uczestnicy potwierdzają, że zrozumieli, iż daty jakichkolwiek wydarzeń organizowanych przez SCL nie mogą zostać zmienione.
 1. SCL jest uprawniona do rozwiązania lub modyfikacji niniejszych Warunków według własnego uznania w dowolnym momencie.
 1. Z wyjątkiem odpowiedzialności za: (i) obrażenia ciała lub śmierć w wyniku zaniedbania lub śmierci personelu, agentów lub podwykonawców (jeżeli istnieją); lub (ii) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, SCL i jej Podmioty stowarzyszone wykluczają, o ile zezwala na to prawo, wszelką odpowiedzialność związaną z Konkursem i Nagrodą przyznaną lub nieprzyznaną w związku z Konkursem.
 1. Niniejszy regulamin podlega i jest interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii mają jurysdykcję wyłączną w odniesieniu do wszelkich sporów wynikających z tego.

Ostatnie wpisy / Ostatnie wpisy na blogu